Llais Myfyrwyr
Beth yw Llais Myfyrwyr a sut mae’n fy effeithio i?

Mae Llais Myfyrwyr yn gyfle cyffrous i chi gymryd rhan ac i wneud gwahaniaeth i faterion sy’n effeithio arnoch chi a’ch profiad dysgu! Efallai bod gennych chi syniadau i wella elfennau o’ch dysgu, neu gallwch gasglu barnau ac awgrymiadau gan eich cyd-fyfyrwyr sydd eisiau helpu gwneud gwahaniaeth.

Sut gallaf elwa o fod yn rhan o Lais Myfyrwyr?

Mae cyflogwyr yn troi eu sylw at lefel “Sgiliau MEDDAL” ymgeiswyr. Mae’r term hwn yn cyfeirio at gyfuniad o sgiliau pobl sydd gan ymgeisydd. Gall bod yn rhan o Lais Myfyrwyr eich helpu i ennill y mathau hyn o sgiliau, er enghraifft: cyfathrebu, gwaith tîm, arweinyddiaeth, trafodaeth, democratiaeth ac ati. Yn ogystal ag adeiladu eich proffil sgiliau, cewch gyfle i gymdeithasu, gwneud ffrindiau a chael hwyl!

Oes yna lawer o waith ychwanegol i mi?

Rydyn ni’n deall, fel Myfyrwyr, fod gennych lawer o ymrwymiadau ac mae angen i chi flaenoriaethu eich gwaith a’ch dysgu! Fodd bynnag, os ydych chi eisiau manteisio ar eich profiad dysgu ac ychwanegu sgiliau a rhinweddau gwerthfawr i’ch CV, mae yna strwythur i’ch helpu chi ddweud eich dweud, ac mae faint o waith ychwanegol yr ydych chi’n ei wneud fyny i chi. Er hynny, mae yna
leiafswm o ddau gyfarfod y bydd rhaid i chi fynychu, ac os oes gennych chi ddiddordeb efallai gallech fod ar y Pwyllgor Gwaith.

Beth yn union yw’r Pwyllgor Gwaith?

Mae Pwyllgor Gwaith Coleg Cambria yn helpu goruchwylio a rhedeg Llais Myfyrwyr o ddydd i ddydd. Bydd y Pwyllgor Gwaith yn cynnwys y Llywyddion a Llywodraethwyr Myfyrwyr, Is-lywyddion, Swyddog AU, Swyddog Dysgu yn y Gwaith a gall Cadeiryddion Grwpiau Cymdeithasol Myfyrwyr hefyd eistedd ar y pwyllgor hwn.

Gwych! Sut ydw i’n cymryd rhan?

Gallwch ddechrau trwy roi gwybod i’ch tiwtor personol neu Rosie Burt y Swyddog Ymgysylltu â Dysgwyr trwy anfon neges e-bost at studentvoice@cambria.ac.uk yn nodi bod gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan. Y cam cyntaf yw enwebu eich hun i gael eich ethol fel Cynrychiolydd Dosbarth. Pob Lwc!

Cymerwch ran a gwnewch wahaniaeth.

Mae Llais Myfyrwyr yn gyfle gwych i chi gael dweud eich dweud ac i newid yr hyn sy’n digwydd yn y coleg.

Mae pob dosbarth yn ethol dau gynrychiolydd ym mis Medi. Felly, os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn gynrychiolydd, rhowch wybod i’ch tiwtor. Mae cynrychiolwyr dosbarth yn cynnal cyfarfodydd yn rheolaidd ac maent yn mynychu cyfarfodydd adolygu i drafod materion myfyrwyr y coleg cyfan.

Cymerwch eich cyfle CHI i ddweud eich dweud!