Eich Diogelwch

Mae diogelwch a lles pob un o’n dysgwyr yn flaenoriaeth i ni, a byddwn ni’n eu helpu i drechu unrhyw rwystrau at lwyddiant, cyflawniad a chynnydd. Rydyn ni eisiau i chi deimlo’n ddiogel ac ein bod yn eich cefnogi ac yn gofalu amdanoch chi yn eich amgylchedd gwaith ac wrth ddysgu. I’r perwyl hwn, rydyn ni’n sicrhau ein bod yn cwblhau archwiliad Iechyd a Diogelwch yn lleoliad eich cyflogwr a chynnal monitro trefniadau Iechyd a Diogelwch yn eich lleoliad gwaith yn rheolaidd. Bydd ein staff yn sicrhau eich bod yn ddiogel yn y coleg ac yn y gwaith ac yn rhoi cymorth gydag anawsterau personol. Mae gan ddysgwyr ddyletswydd i atal eu hunain rhag cael niwed neu roi niwed i unrhyw un arall, felly dywedwch wrth eich cyflogwr am unrhyw ddamwain neu berygl yn syth.  Mae nifer o faterion Iechyd a Diogelwch yn berthnasol i chi a dylech chi wybod amdanyn nhw pan rydych chi’n dechrau dysgu. Maent yn cynnwys:

Gweithdrefnau gadael adeiladau mewn argyfwng a lleoliad y diangfeydd tân ac mewn argyfwng

Y ffôn agosaf i’w defnyddio mewn argyfwng

Lleoliad y bocs cymorth cyntaf agosaf

Sut i roi gwybod am ddamwain – lleoliad y llyfr damweiniau a sut i’w ddefnyddio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth eich asesydd os ydych chi’n cael damwain neu ddigwyddiad yn y gwaith sy’n golygu nad ydych chi’n gweithio am 7 diwrnod neu ragor.  

Polisi iechyd a diogelwch y cwmni

Diogelu

Mae’r coleg wedi ymrwymo i’ch diogelwch chi tra rydych chi ar safle’r coleg ac oddi arno. Os oes angen cymorth arnoch chi, gofynnwch i’ch asesydd neu gallwch chi anfon neges gyfrinachol i’n Swyddog Diogelu gan ddefnyddio’r ddolen ganlynol: https://student-intranet.cambria.ac.uk/incident-form/?lang=cy neu cysylltwch â’r Tîm Diogelu ar 0300 30 30 009.