Iechyd Meddwl

Mae Coleg Cambria wedi arwyddo addewid cyflogwr ‘Amser i Newid Cymru’ yn swyddogol. Mae’r Addewid yn dangos ymrwymiad y coleg i iechyd meddwl yn y gwaith.

Mae staff Coleg Cambria wedi ymrwymo i herio stigma sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl, a gwneud y cyfan allwn ni ei wneud i hyrwyddo iechyd meddwl pawb sy’n cael eu cyflogi gan y coleg.

Amser i Newid Cymru ydy’r ymgyrch cenedlaethol cyntaf i ddod â stigma ac anffafriaeth yn erbyn pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl i ben. Mae’r addewid yn cael ei gyflwyno gan dair prif elusen iechyd meddwl, sef Gofal, Hafal a Mind Cymru. Bydd 1 o bob 4 person yn profi problemau gyda’u hiechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn. Mae’r stigma a’r anffafriaeth mae pobl yn eu profi yn gallu gwneud bywyd gyda phroblem iechyd meddwl yn anoddach na’r cyflwr ei hun. Dyma pam fod Amser i Newid Cymru yn ymgyrchu i ddod â’r stigma a’r anffafriaeth i ben, a gwella gwybodaeth a dealltwriaeth am iechyd meddwl yng Nghymru.

Dywedodd Lowri Wyn Jones, Rheolwr Rhaglen Amser i Newid Cymru:

“Mae Amser i Newid Cymru yn dod â phobl sydd wedi profi problemau iechyd meddwl at ei gilydd i weithio tuag at newid cymdeithasol, sef dod ag anffafriaeth a stigma sy’n cwmpasu problemau iechyd meddwl i ben. Collir mwy o ddyddiau gwaith oherwydd pryder ac iselder yn fwy nag unrhyw salwch arall, felly mae gofalu am eich staff yn bwysicach rŵan na fuodd erioed.”

“Rydym yn falch iawn bod Coleg Cambria wedi arwyddo’r addewid, ac ymuno â’r byrddau iechyd yng Nghymru yn eu hymrwymiad i leihau stigma iechyd meddwl yn y gweithle. Gobeithiwn gall arwyddo’r addewid  wneud gwahaniaeth mawr i leihau’r anffafriaeth a brofir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru.