Polisïau

Polisi Asesiad dan Reolaeth

Polisi Rhyddid Gwybodaeth

Polisi Gwasanaethau Cwnsela Dysgwyr

Gweithdrefn apêl gan ddysgwr yn erbyn penderfyniadau asesu

Polisi Gwrth-fwlio

Polisi Derbyniadau – Myfyrwyr Rhyngwladol

Polisi Diogelu Data

Cynllun Iaith Gymraeg

Datganiad Deddf Caethwasiaeth Fodern

Polisi Cynaliadwyedd

Gweithdrefn Gwyno

Polisi Disgyblu Myfyrwy

Polisi a Chod Ymarfer Rhyddid Barn

Polisi Iechyd a Diogelwch

Polisi Chwythu'r Chwiban

Polisi Diogelu

Polisi TG

Polisi Llên-ladrad

Cronfa Ariannol Wrth Gefn

Polisi Cludiant Myfyrwyr

Cod Ymddyglad Cambria