Cyfleoedd i Gyllido Cymwysterau Dysgu yn y Gwaith

Cyllido Prentisiaethau:

Fel rhan o nod Llywodraeth Cymru i greu Cymru ‘Ffyniannus a Diogel’, mae gweithwyr dros 16 oed, waeth beth fo hyd eu gwasanaeth, bellach yn gallu manteisio ar y rhaglen brentisiaeth sy’n cael ei chyllido’n llawn.

BETH YW PRENTISIAETHAU?

Mae prentisiaethau’n rhoi cyfle i chi weithio i gyflogwr, ennill cyflog a chael cymwysterau wrth feithrin sgiliau a phrofiad gwerthfawr yn y gweithle.  Maent yn datblygu eich gwybodaeth a’ch gallu ymarferol i wneud eich swydd yn effeithiol.  Mae prentisiaethau yn ffordd wych i ddechrau eich gyrfa ac maent yn agor drysau i ragolygon gwaith cyffrous!

PRIF FANTEISION:

Ennill cyflog

Ennill cymwysterau cydnabyddedig

Hyfforddiant a meithrin sgiliau yn y swydd

Cael gwyliau gyda thâl

Dechrau eich gyrfa

Cyfle i symud ymlaen i brentisiaethau lefel gradd

Buddion Coleg Cambria, gan gynnwys cerdyn myfyriwr a gostyngiadau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno Rhaglen Brentisiaeth i Bobl bob oed, felly efallai byddai’n bosib eich bod yn gymwys i gael prentisiaeth waeth beth fo’ch oed.  Mae Coleg Cambria yn gallu cynnig ystod eang o brentisiaethau, o Lefel 2 hyd lefel gradd.  Mae tair math o brentisiaeth ar gael, sy’n cymryd rhwng 1-3 blynedd i’w cwblhau.  Byddwch yn ennill cymwysterau sy’n cael eu cydnabod gan y diwydiant, cael profiad gwaith helaeth ac yn ennill cymwysterau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol (ar gyfer cyrsiau penodol).

 

Cysylltwch â thîm Cambria i Fusnes i gael rhagor o wybodaeth sut allwch chi ddechrau cymhwyster sydd wedi’i gyllido’n llawn drwy’r Rhaglen Cyllido Prentisiaethau: 0300 30 30 006 neu i gael rhagor o wybodaeth am Brentisiaethau yma

Dyma restr o’n Prentisiaethau Gwag diweddaraf: Siop Swyddi 

Cronfa Gymdeithasol Ewrop