Nododd Coleg Cambria ei fod wedi lansio perthynas fusnes newydd gyffrous gyda Landstruction.

Bydd y bartneriaeth anffurfiol newydd gyda’r busnes o Sir y Fflint, yn rhoi cyfle i staff Landstruction wella eu cymwysterau Garddwriaeth gyda Choleg Cambria, y prif ddarparwr hyfforddiant yng Ngogledd Cymru.

Mae’r arbenigwyr tirlunio a garddwriaeth, ‘Landstruction’, gyda’i bencadlys yn Sealand, wedi ymrwymo i ddarparu Rhaglen Ddatblygu drylwyr ar gyfer ei staff newydd a’i staff presennol, ac maent wedi troi at arbenigedd Coleg Cambria i ddarparu pecyn hyfforddi i gynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth am arddwriaeth. Bydd y staff yn mynychu amgylchedd gwych safle Llaneurgain, gyda’i erddi bendigedig sy’n cael eu trin, un diwrnod yr wythnos a byddant wedyn yn cael eu hasesu yn y gweithle trwy gydol y flwyddyn, er mwyn iddynt ennill eu cymwysterau garddwriaeth.

Dywedodd Kate Muddiman, Rheolwr Dysgu yn y Gwaith ar gyfer Garddwriaeth yng Ngholeg Cambria:

“Mae cwblhau cwrs dysgu yn y gwaith fel hyn yn rhoi cyfle i weithiwyr presennol a gweithwyr newydd wella eu gwybodaeth a’u cymwysterau wrth iddynt barhau i fod mewn gwaith llawn amser. Mae’r arian prentisiaeth sydd ar gael wedi golygu ein bod wedi gallu cynnig y cymhwyster hwn i holl staff Landstruction ar gyrsiau sydd wedi’u hariannu’n llawn. “

Dywedodd David T. Binks, Rheolwr Gyfarwyddwr Landstruction:

“Mae Landstruction yn falch iawn o gael gweithio mewn partneriaeth efo Coleg Cambria, sy’n un o golegau mwyaf Prydain. Mae’r diwydiant garddwriaethol yn hollol unigryw ac rydyn ni’n gobeithio y bydd y dull hwn o gydweithredu yn annog rhagor o fyfyrwyr i ddod i weithio yn y diwydiant garddwriaethol bob blwyddyn.

“Fel cyflogwr lleol, rydyn ni’n falch ein bod ni’n gallu creu cysylltiadau cadarn efo Coleg Cambria ac rydyn ni’n edrych ymlaen at lunio dyfodol dysgu yn y gwaith ym maes garddwriaeth er budd pawb.”

Mae Landstruction wedi cyflogi dau o gyn-fyfyrwyr Coleg Cambria, yn dilyn noson agored lwyddiannus sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn ar ddiwedd y flwyddyn academaidd. Mae’r cwmni hefyd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr presennol ddod atynt ar leoliadau a phrofiad gwaith trwy gydol y flwyddyn academaidd yn naill ai Landstruction neu Big Hedge Co., sef estyniad i Landstruction, ac maent hefyd yn cynnig cyfle i nifer o ddysgwyr gymryd rhan mewn creu Sioe Ardd RHS yn 2018.