Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\inetpub\wwwroot\studentintranets\wp-content\plugins\gravityforms\common.php on line 1267

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\inetpub\wwwroot\studentintranets\wp-content\plugins\gravityforms\common.php on line 1304

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\inetpub\wwwroot\studentintranets\wp-content\plugins\gravityforms\common.php on line 1308

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\inetpub\wwwroot\studentintranets\wp-content\plugins\gravityforms\common.php on line 1336

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\inetpub\wwwroot\studentintranets\wp-content\plugins\gravityforms\common.php on line 3456

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\inetpub\wwwroot\studentintranets\wp-content\plugins\gravityforms\common.php on line 3463

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\inetpub\wwwroot\studentintranets\wp-content\plugins\gravityforms\common.php on line 3476
Llais Myfyrwyr | Ynglŷn â Llais Myfyrwyr - Further Education Intranet
Ynglŷn â Llais Myfyrwyr

Cymerwch ran a gwnewch wahaniaeth.

Mae Llais Myfyrwyr yn gyfle gwych i chi gael dweud eich dweud ac i newid yr hyn sy’n digwydd yn y coleg. 

Mae pob dosbarth yn ethol dau gynrychiolydd ym mis Medi. Felly, os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn gynrychiolydd, rhowch wybod i’ch tiwtor. Mae cynrychiolwyr dosbarth yn cynnal cyfarfodydd yn rheolaidd ac maent yn mynychu cyfarfodydd adolygu i drafod materion myfyrwyr y coleg cyfan.

Cymerwch eich cyfle CHI i ddweud eich dweud!

 

 

Beth yw Llais Myfyrwyr?

Mae Llais Myfyrwyr yn ffordd wych o gymryd rhan mewn cyflwyno unrhyw syniadau sydd gennych chi neu eich cyd-fyfyrwyr er mwyn helpu gwella Coleg Cambria.

Mae yna strwythur i’ch helpu chi ddweud eich dweud, rydych chi yn rhan o’r strwythur honno a gallwch ddewis eich lefel cyfranogi.

Strwythur Llais Myfyrwyr

Mae’r strwythur fel a ganlyn (fel arfer yn y drefn hon):

 • Cynrychiolwyr Dosbarth
 • Cynrychiolwyr Campws
 • Is-lywydd y Myfyrwyr
 • Llywydd y Myfyrwyr

Gall myfyrwyr o grŵp Is-lywyddion y Myfyrwyr hefyd mynd yn eu blaenau i fod yn Llywodraethwyr y Myfyrwyr gyda help a chymorth.

Felly, beth mae’n ei olygu i fod yn un o aelodau Llais Myfyrwyr Coleg Cambria hyn?

Cynrychiolydd Dosbarth
Yr hyn a olygir i fod yn Gynrychiolydd Dosbarth?

Prif swyddogaeth Cynrychiolydd Dosbarth yw casglu barnau ei gyd-fyfyrwyr ac i’w cynrychioli yn y cyfarfodydd Llais Myfyrwyr.

Bob blwyddyn mae myfyrwyr yn cael eu hethol ym mhob dosbarth i fod yn Gynrychiolwyr Dosbarth, maent yn derbyn hyfforddiant a chymorth gan y coleg i’w cynorthwyo yn eu swydd. Cynhelir yr hyfforddiant yn ystod tymor cyntaf y flwyddyn ac mae’n rhaid i chi gofrestru trwy wefan Llais Myfyrwyr i allu gymryd rhan.

Mae rhai Cynrychiolwyr Dosbarth yn helpu mewn Nosweithiau Agored a digwyddiadau eraill. Maent yn derbyn crys-t Llais Myfyrwyr a thaliad (£10 gwerth o dalebau siopa) am helpu.

Mae Cynrychiolwyr Dosbarth yn cael eu hethol fel Cynrychiolwyr Cyngor y Campws, Is-lywydd Myfyrwyr ac/neu Lywydd Myfyrwyr. Cynhelir etholiadau ar gyfer Llywydd Myfyrwyr cyn hanner tymor mis Hydref.

Sut ydw i’n casglu barnau fy ngyd-fyfyrwyr?

Byddwch chi a’r Cynrychiolydd arall yn eich dosbarth yn cynnal cyfarfodydd dosbarth unwaith y flwyddyn gyda gweddill eich cyd-fyfyrwyr. Gelwir y cyfarfodydd hyn yn gyfarfodydd Safbwyntiau’r Dosbarth.

Byddwch yn sicrhau bod pynciau sy’n cael eu trafod yn y cyfarfod yn cael eu nodi a’u pasio ymlaen i’ch tiwtor cwrs sydd yn eu trafod yn ei gyfarfodydd cwrs.

Mae Cynrychiolwyr Dosbarth yn pasio unrhyw faterion sy’n codi nad ydynt yn berthnasol i’r cwrs i’r Cyfarfodydd Cynrychiolwyr Dosbarth a gynhelir unwaith yr wythnos.

Byddwch yn derbyn adborth gan diwtor y cwrs a’r Cyfarfodydd Mawr Gynrychiolwyr Dosbarth, ac mae’n rhaid i chi rannu’r adborth hyn gyda’ch dosbarth.

A oes yna unrhyw hyfforddiant ar gyfer hyn?

Yn ystod y tymor cyntaf bydd yr holl Gynrychiolwyr Dosbarth yn cael eu gwahodd i’r Cyfarfod Mawr Gynrychiolwyr Dosbarth cyntaf. Yn y cyfarfod byddwch yn cael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau – ac mi fydd yna weithgareddau hwylus i dorri’r iâ ac i’ch helpu chi ddod i adnabod Cynrychiolwyr Dosbarth eraill.

Byddwch hefyd yn derbyn rhagor o hyfforddiant, gan gynnwys beth i wneud efo gwybodaeth efallai bydd eich cyd-fyfyrwyr yn dweud wrthoch chi a chysylltu â Gwasanaethau Myfyrwyr.

Beth yw’r manteision o fod yn Gynrychiolydd Dosbarth?
 • Gwella eich CV ac unrhyw ffurflen gais swydd neu gwrs.
 • Helpu chi sefyll allan a dangos nodweddion arweinydd.
 • Cyfleoedd i fod yn rhan o ymgyrchoedd sy’n eich effeithio chi a chael effaith positif.
 • Gallwch gael eich ethol yn Gynrychiolydd Dosbarth.
 • Gallwch gael eich ethol yn Is-lywydd Myfyrwyr
 • Gallwch gael eich ethol yn Llywydd Myfyrwyr dros y coleg cyfan.
Swyddogaeth Cynrychiolydd Dosbarth
 • Cofnodwch eich manylion ar wefan Llais Myfyrwyr unwaith i chi gael eich ethol.
 • Mynychu hyfforddiant yn ystod y tymor cyntaf (mae’n rhaid ichi gofrestru ar gyfer hyfforddiant gan ddefnyddio’r ffurflen gofrestru)
 • Mynychu pob cyfarfod Cynrychiolwyr Dosbarth (unwaith y tymor) – edrychwch ar Galendr eich cyfrif e-bost i weld pryd mae’r cyfarfodydd.
 • Cynnal y cyfarfod Safbwyntiau’r Dosbarth yn y tymor cyntaf.
 • Trafod materion eich cwrs a materion y coleg yn ehangach gyda’ch cyd-fyfyrwyr. Dylai unrhyw faterion diogelu gael eu hanfon ymlaen i’ch tiwtor neu Wasanaethau Myfyrwyr.
 • Adrodd unrhyw ddigwyddiadau mewn cyfarfodydd yn ôl i’ch cyd-fyfyrwyr a throsglwyddo unrhyw wybodaeth arall yn ôl y gofyn.
 • Ystyried enwebu eich hunain i gael eich ethol yn Gynrychiolydd Cyngor y Campws ac/neu Is-lywydd Myfyrwyr ac/neu’n Llywydd. Edrych ar y Disgrifiadau Swyddi.
 • Mewn cofnodi i’ch cyfrif e-bost y coleg o leiaf unwaith yr wythnos i gael eich Hysbys Cynrychiolydd Dosbarth (e-bost). Cadw golwg ar gwefan Llais Myfyrwyr yn rheolaidd i gael unrhyw wybodaeth sydd angen ei hadrodd yn ôl i’ch cyd-fyfyrwyr yn ogystal â’r “Tudalen Cynrychiolwyr Dosbarth” am gyngor a chymorth efallai bydd angen arnoch yn ystod y flwyddyn.
 • Bod yn gyswllt ar gyfer eich cyd-fyfyrwyr a staff.
 • Bod yn enghraifft dda i’ch cyd-fyfyrwyr (gall eich swydd fel Cynrychiolydd Dosbarth cael ei thynnu’n nôl os ydych chi’n torri Cod Ymddygiad y coleg).
Cynrychiolydd Cyngor y Campws
Swyddogaeth aelod Cyngor Campws

Mae yna tua 12 Cynrychiolydd Cyngor y Campws ar bob safle ac erbyn diwedd y flwyddyn, fel arfer mae’r 12 yn ffrindiau da.

Mae gan Gynrychiolydd Cyngor y Campws holl ddyletswyddau Cynrychiolydd Dosbarth, yn OGYSTAL â:

 • Dylai Cynrychiolwyr Cyngor y Campws gyfarfod yn anffurfiol unwaith bob bythefnos am amser cyfleus am ryw hanner awr. Bydd y trafodaethau anffurfiol hyn yn galluogi Cynrychiolwyr Cyngor y Campws i weithio gyda’r Llywydd Myfyrwyr ac arweinyddion myfyrwyr eraill i ddylanwadu ar ddatblygiadau’r coleg ac awgrymu newid lle bo’n briodol.
 • Mae Cynrychiolwyr Cyngor y Campws yn mynychu 2 gyfarfod Cyngor y Campws ffurfiol dros amser cinio gydag aelodau staff uwch a llywodraethwr y coleg yn ystod y flwyddyn. Maent yn cael gyfle i godi materion a drafodwyd gan y corff myfyrwyr, mentrau newydd ac unrhyw themâu perthnasol eraill gydag aelodau staff uwch yn ogystal â’r cyfle i wneud awgrymiadau i newid.
 • Mae’n rhaid i Gynrychiolwyr Cyngor y Campws mynychu a chyfrannu at Senedd Llais Myfyrwyr unwaith y flwyddyn.
 • Mae’n rhaid i Gynrychiolwyr Cyngor y Campws gynrychioli Coleg Cambria a’r corff myfyrwyr mewn digwyddiadau gwahanol fel teithiau UCM.
 • Mae’n rhaid i Gynrychiolwyr Cyngor y Campws fod yn enghraifft dda i fyfyrwyr Coleg Cambria.
Is-lywydd Myfyrwyr
Swyddogaeth Is-lywydd Myfyrwyr

Mae yna un Is-lywydd Myfyrwyr ar bob safle, felly mae gan Goleg Cambria 6 Is-lywyddion.

Mae dyletswyddau’r Is-lywydd Myfyrwyr yr un fath a rhai Cynrychiolydd Cyngor Campws, yn ogystal â’r rhain bydd rhaid iddyn nhw:

 • Cadeirio Cyfarfod Cyngor y Campws
 • Bod yn brif gynrychiolydd dysgwyr ar y safle maent yn cynrychioli
 • Bod yn ymgeisydd ar gyfer etholiad Llywydd Myfyrwyr a rhedeg ymgyrch
 • Bod yn ymgeisydd ar gyfer un o’r ddau swydd Llywodraethwyr Myfyrwyr, cynnig CV a mynd i drafodaeth dethol yn ystod wythnos olaf y tymor.
 • Mynychu digwyddiadau UCM yn ôl y gofyn.
  Llywydd Myfyrwyr
  Swyddogaeth Llywydd Myfyrwyr

  Mae’r holl gyfrifoldebau a nodir uchod yn berthnasol i swyddogaeth Llywydd Myfyrwyr. Fodd bynnag, mae’n golygu y byddwch yn atebol i bryderon myfyrwyr eraill y byddwch y eu derbyn trwy e-bost. Bydd Kate Unitt yn eich cynorthwyo chi gydag ateb y rhain.

   

  • Cael eich adnabod fel un o’r ddau Lywydd Myfyrwyr ar gyfer Coleg Cambria.
  • Arwain yn Senedd Llais Myfyrwyr unwaith y flwyddyn.
  • Mynychu digwyddiadau UCM yn ôl y gofyn