Cymorth i Fyfyrwyr
Oriau agor a Manylion Cysylltu

Mae ein tîm gwasanaethau myfyrwyr ar gael i gynnig cymorth defnyddiol yn ystod eich amser fel myfyriwr. Gallwch eu ffonio, anfon e-bost atynt neu alw draw i’w gweld yn ystod yr oriau canlynol:

Glannau Dyfrdwy

 

Llun – Iau 8.30am – 6.00pm*

Gwener 8.30am – 4.30pm

 

Llaneurgain

 

Llun – Iau 8.30am – 5.00pm

Gwener 8.30am – 4.30pm

 

Llysfasi

 

Llun – Iau 8.30am – 5.00pm

Gwener 8.30am – 4.30pm

 

Ffordd y Bers

 

Llun – Iau 8.30am – 5.00pm

Gwener 8.30am – 4.30pm

 

Iâl

 

Llun – Iau 8.30am – 6.00pm*

Gwener 8.30am – 4.30pm

 

*Yn ystod y tymor yn unig – 5pm tu allan i gyfnodau’r tymor ysgol

Ffôn: 0300 30 30 007

E-bost: ymholiadau@cambria.ac.uk

Cymorth Ariannol

Mae 3 prif ffynhonnell o gymorth ariannol i fyfyrwyr:

16-18 oed

Efallai eich bod yn gymwys i gael Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) neu arian o’r Gronfa Cefnogi Myfyrwyr.

Dros 19 oed

Efallai eich bod yn gymwys i gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru.

Cludiant

Os ydych chi’n fyfyriwr llawn amser sy’n byw o leiaf 3 milltir o’r coleg, efallai byddwch yn gymwys i gael cludiant am ddim i’r coleg ac yn ôl adref.

• Mae’n rhaid i chi gael tocyn bws dilys i ddefnyddio bysiau’r coleg.

• I gael eich tocyn bws, bydd rhaid siarad gyda Gwasanaethau Myfyrwyr.

• Bydd eich tocyn bws yn cael ei roi i chi yn ystod y cyflwyno yn wythnosau cyntaf y tymor.

• Ni fyddwch yn cael teithio ar fysiau’r coleg heb ddangos eich tocyn bws (ar ôl wythnosau cyntaf y tymor).

• Mae’n rhaid i chi ymddwyn mewn modd nad yw’n tramgwyddo myfyrwyr eraill wrth deithio ar fysiau’r coleg. Os byddwch yn camymddwyn, byddwn yn dilyn y weithdrefn ddisgyblu ac efallai byddwn yn cymryd eich tocyn bws oddi wrthych chi.

• Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd y safle bws cyn yr amser a nodwyd ar gyfer eich casglu oherwydd ni fydd y bws yn disgwyl amdanoch chi.

Mae holl fysiau cludiant y coleg yn gadael Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy am 4.15pm, Coleg Cambria

Llaneurgain am 3.45pm, Coleg Cambria Llysfasi am 4.15pm,

Coleg Cambria Iâl am 4.30pm a Choleg Cambria Ffordd y Bers am 4.15pm.
Glannau

Cymorth gydag Anabledd

Rhowch wybod i ni os oes gennych chi unrhyw anghenion penodol neu anableddau. Bydd ein staff, sydd wedi’u hyfforddi, yn cynnig cymorth a chyngor cyfrinachgar a chyfeillgar.

Cwnsela

Bydd ein gwasanaeth cwnsela yn gallu eich helpu gydag unrhyw anawsterau personol neu emosiynol y byddwch yn eu profi tra byddwch yn y coleg. Byddwn yn trefnu apwyntiad ac yn cynnig cyngor a chymorth proffesiynol i chi. Galwch draw i Gwasanaethau Myfyrwyr i drefnu apwyntiad.

Bwlio

The college is committed to ensuring that all students feel safe. If you are being bullied or see others being bullied, please tell your personal tutor or contact us in Student Services immediately.

Diogelu

Mae’r coleg yn ymrwymedig i sicrhau eich diogelwch yn y coleg a thu allan iddo tra byddwch yn fyfyriwr gyda ni. Os ydych chi’n dymuno trafod eich diogelwch, ffoniwch y Tîm Diogelu ar 0300 30 30 009, neu ewch i Wasanaethau Myfyrwyr.

Iechyd Rhywiol

Rydyn ni’n darparu cyngor ar gyfer eich gofynion iechyd, gan gynnwys atal cenhedlu, profion beichiogrwydd ac iechyd rhywiol. Does dim angen i chi wneud apwyntiad, dim ond ein ffonio ni i gael manylion. Mae condoms ar gael am ddim.

Caplaniaeth

Mae’r coleg yn cynnig Gwasanaeth Caplaniaeth lle gallwch siarad yn gyfrinachol ag un o aelodau’r tîm. Os ydych chi’n gweld un o’r caplaniaid, mae pob croeso i chi fynd atyn nhw i siarad. Gallwch gysylltu â nhw drwy: chaplaincy@cambria.ac.uk.

Cyngor Gyrfaoedd

Mae Ymgynghorwyr Gwasanaethau Myfyrwyr a Gyrfa Cymru yn cynnig cyngor ac arweiniad i’ch ysbrydoli o ran gyrfa, cyfleoedd swyddi a symud ymlaen ar ôl i chi orffen eich cwrs. Galwch draw os hoffech siarad â rhywun neu ewch i www.gyrfacymru.com. Mae cymorth ar gael gyda cheisiadau UCAS hefyd.

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae nifer o gyrsiau ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog yn y coleg mewn pynciau yn amrywio o Wasanaethau Cyhoeddus i Amaethyddiaeth.

Gallwch:

• Gyflwyno gwaith ysgrifenedig yn Gymraeg

• Dilyn elfennau neu fodiwlau penodol yn Gymraeg

• Cael profiad gwaith mewn amgylchedd Cymreig

• Cael nodiadau dwyieithog gan gynnwys terminoleg

• Cael asesiadau, cyfweliadau cychwynnol, tiwtorialau a mentora trwy gyfrwng y Gymraeg

• Mwynhau gweithgareddau cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg Hefyd mae nifer o gyfleoedd i chi ddilyn cyrsiau Cymraeg fel rhan o’ch rhaglenni cyfrwng Saesneg.

Rhagor o wybodaeth: help.cymraeg@cambria.ac.uk

Cyfleoedd Cyfartal

Mae’r coleg yn ymrwymedig i ddarparu Cyfle Cyfartal i bawb – myfyrwyr, staff ac ymwelwyr. Rydyn ni’n croesawu pobl o bob cefndir gwahanol.

Ni fyddwn yn derbyn unrhyw wahaniaethu neu ymddygiad annheg tuag at eraill ar sail:

Oed – Nid oes gwahaniaeth os ydych chi’n 16 neu’n 90 oed, ni fyddwn yn caniatáu trin neb yn well nac yn waeth oherwydd eu hoed.

Anabledd – Lle bo hynny’n bosibl, byddwn yn darparu cyfleusterau a gwneud newidiadau i helpu pobl sydd ag anabledd wneud y gorau o’u profiad yn y coleg.

Rhyw – ni fyddwn ni’n trin dynion a merched yn wahanol e.e. rydyn ni’n croesawu merched a dynion ar bob cwrs.

Ailbennu rhyw – Bydd unrhyw un sy’n penderfynu eu bod am newid, wrthi’n newid neu wedi newid eu rhyw, yn cael eu trin yn deg.

Statws priodasol a Phartneriaeth Sifil – nid oes gwahaniaeth ydi rhywun yn sengl, yn briod, wedi gwahanu neu wedi ysgaru, byddwn ni’n trin pawb yr un fath. • Beichiogrwydd a Mamolaeth – byddwn yn trin pawb yr un fath pan fyddant yn feichiog neu ar gyfnod mamolaeth.

Hil – byddwn yn trin pawb yr un fath beth bynnag fo lliw eu croen, cenedligrwydd neu darddiad ethnig.

Cred neu Grefydd – gallwch ddisgwyl y byddwn yn trin pawb yr un fath, pa bynnag gred sydd ganddynt, e.e. Bwdhaeth, Cristnogaeth, Hindŵaeth, Islam, Iddewiaeth, neu’r rhai nad ydynt yn credu yn Nuw.

Cyfeiriadedd rhywiol – mae pawb yn gyfartal, p’run ydynt yn heterorywiol, yn lesbiad, yn hoyw neu’n ddeurywiol.

Safonau’r Coleg

Ni fyddwn yn derbyn, nac yn caniatáu i’n staff na’n myfyrwyr, i fod yn annheg tuag at eraill. Mae hyn yn cynnwys pigo ar rywun oherwydd ei fod o/hi yn wahanol. Ni fyddwn yn goddef unrhyw ymddygiad gormesol na bwlio. Os byddwn yn gallu profi bod hyn wedi digwydd, yna byddwn yn dechrau gweithredu proses ddisgyblu’r coleg. Rydyn ni’n disgwyl i’n myfyrwyr, staff ac aelodau’r cyhoedd sy’n defnyddio’r coleg, barchu eraill fel rydyn ni’n ei wneud.