Tiwtora Personol a Chymorth gyda Dysgu
Tiwtorialau Personol

• Bydd pob myfyriwr llawn amser sy’n dod i’r coleg yn cael cynnig tiwtorialau unigol a thiwtorialau grŵp gyda thiwtor personol (TP).

• Eich TP yw’r unigolyn i drafod gydag ef /hi sut rydych chi’n dod ymlaen a phan fydd gennych chi broblemau. Byddant yn eich helpu i gael unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch chi a gwneud yn siŵr eich bod yn aros ar y trywydd cywir gyda’ch dysgu yn y coleg.

• Byddwch hefyd yn dysgu sgiliau ywyd pwysig, sut i gadw’n iach a’r sgiliau fydd eu hangen arnoch chi i ddysgu’n dda a chael swydd.

 

Cymorth Dysgu
Mae help ar gael i fyfyrwyr o bob gallu ac ar bob lefel.

Gallwn helpu gyda:
• Asesiadau i ganfod eich anghenion cymorth.
• Darparu cymorth addysgu arbenigol ar gyfer myfyrwyr y nodwyd bod ganddynt anhawster dysgu penodol.
• Benthyg offer / meddalwedd arbenigol priodol ar gyfer myfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol a / neu anableddau corfforol.
• Asesiadau i ganfod ydych chi’n gymwys i gael trefniadau arbennig ar gyfer arholiadau.
• Darparu cymorth addysgol ychwanegol yn y dosbarth ar gyfer myfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu corfforol a / neu anawsterau penodol yn unol â lefel yr angen.

Mae cymorth ychwanegol ar gael gydag aseiniadau i fyfyrwyr, trwy drefnu gyda’r tiwtoriaid Sgiliau Astudio.

Dywedwch wrthym ni os oes gennych unrhyw anghenion neu anawsterau penodol – siaradwch â’ch Tiwtor Personol, Gwasanaethau Myfyrwyr neu’r Tîm Cymorth Dysgu.

Byddwn yn trin eich ymholiad mewn modd cyfrinachol. Byddwn yn gofyn am eich caniatâd cyn rhannu manylion am eich anghenion cymorth gyda thimau arbenigol yn y coleg.

Eduroam
Beth yw Eduroam?
Eduroam (Education roaming) yw cyswllt diwifr y coleg i’r rhyngrwyd ar ac oddi ar y campws.

Defnyddio Eduroam tu allan i’r coleg?
Eduroam yw’r gwasanaeth mynediad crwydrol diogel, byd-eang ar gyfer addysg ac mae ar gael mewn llawer o golegau eraill ledled y DU a thramor.

Sut i gysylltu â Eduroam
I gysylltu am y tro cyntaf ewch i dudalen gosod eduroam – eduroam.cambria.ac.uk dewiswch y ddolen briodol ar gyfer eich dyfais a dilysu gyda’ch cyfeiriad e-bost a chyfrinair Coleg Cambria.

Google Classroom
Mae LMS Google classroom yn rhoi mynediad i adnoddau eich cwrs, gweithgareddau ar-lein ac aseiniadau. Gall dysgwyr gael mynediad i Google Classroom ar gyfrifiaduron, ffonau symudol a thabledi.

I gael mynediad i Google classroom ewch i http://classroom.google.com
Mewngofnodwch gan ddefnyddio’ch cyfrif Gmail Coleg Cambria.

Os oes angen cymorth arnoch i ddefnyddio Google Classroom, siaradwch â’ch tiwtor, neu ewch i un o
lyfrgelloedd y coleg a bydd aelod o’r tîm TG a’r Llyfrgell yn hapus i helpu!

Y Gwasanaeth Llyfrgell
Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell yn cynnig lle croesawgar i chi astudio a chwrdd â myfyrwyr eraill. Mae gan bob safle llyfrgell gyda tîm o staff yno sy’n fodlon eich helpu gyda’ch gwaith cwrs neu unrhyw ymholiadau technolegol a’ch arwain trwy ystod o adnoddau gwych:

• E-lyfrau i gyd-fynd â’ch maes astudio
• Gwasanaeth ffrydio BoB TV
• Cylchgronau a chyfnodolion ar-lein
• Llyfrau cwrs sy’n berthnasol i’ch cymhwyster

Mae’r llyfrgell yn cynnig lle gwych i astudio – naill ai yn unigol neu gyda ffrindiau, neu efallai eich bod chi eisiau amgylchfyd di-straen, lle mae cymorth ar gael os oes ei angen arnoch chi.

Cofiwch – gofynnwch i’r tîm os oes angen unrhyw help neu arweiniad arnoch chi, a byddant yn falch o gael eich helpu.

Yn ystod eich cyfnod yn y coleg, bydd technoleg yn chwarae rhan enfawr yn eich astudiaethau a’ch bywyd yn y coleg – yn y llyfrgell gallwn ni eich helpu i gysylltu. Mae Wifi ym mhob llyfrgell ar gyfer cysylltu cyfarpar y coleg a’ch dyfais chi eich hun. Rydyn ni’n cynnig Chromebooks i chi eu benthyg am gyfnod byr a’u defnyddio yn y Llyfrgell a gallwn gynnig awgrymiadau a chymorth i chi a fydd hefyd yn datblygu eich gwybodaeth ac yn meithrin eich sgiliau TG.

Byddwch yn sylwi ar nifer o weithgareddau a digwyddiadau sy’n cael eu trefnu trwy gydol y flwyddyn i hyrwyddo iechyd da a chydraddoldeb. Gall digwyddiadau gynnwys siaradwyr gwadd a gweithgareddau, ac rydyn ni’n eich annog i ymuno a chymryd rhan ynddyn nhw a dysgu a rhannu eich profiadau.

Angen cyngor neu gymorth gydag aseiniad neu waith cwrs?
Rydyn ni’n cynnig cyngor a sesiynau rheolaidd ar bynciau sgiliau gwybodaeth, gan gynnwys cyfeirnodi eich gwaith yn gywir, archwilio deunydd ar-lein, dod o hyd i ddeunydd perthnasol ar gyfer tasgau a gwneud y defnydd gorau o Google docs. Bydd y pynciau hyn yn eich helpu i lwyddo a dod yn ddysgwr effeithiol. Unwaith eto, gofynnwch i’r staff am wybodaeth.

Rydyn ni’n gobeithio y byddwch chi’n mwynhau eich amser yn y coleg ac rydyn ni’n eich annog i edrych ar y cyfleusterau a’r adnoddau sydd ar gael i chi.

Cyngor defnyddiol -i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am Wasanaethau TG a’r Llyfrgell ewch iFewnrwyd y Myfyrwyr.