Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gymuned ddysgu fywiog, gyfeillgar a
chynhwysol. Mae’n canolbwyntio ar ysbrydoli pob myfyriwr a’u gosod yn
gadarn wrth wraidd popeth y maent yn ei wneud.

 

Mae’r brifysgol wedi ennill gwobr arian am ragoriaeth addysgu gan y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu ac mae’n enwog ac yn cael ei chydnabod am lefel uchel bodlonrwydd ei myfyrwyr, a’r cymorth a chyfleoedd gyrfa a gynigir iddynt.

 

Mae cyrsiau’r brifysgol yn arbenigo mewn ymchwil cymhwysol ac mae’n cynnig profiad dysgu cyfoethog, ymarferol a chynorthwyol i’r myfyrwyr, i hyrwyddo eu huchelgais ac i annog eu dyheadau a’u brwdfrydedd i lwyddo.

 

Maent wedi ymrwymo i hybu rhagoriaeth academaidd ar gyfer pobl o bob cefndir a gwneud hynny wrth ddarparu amgylchedd blaengar a gafodd ei gynllunio i alluogi pob myfyriwr unigol i gyflawni eu potensial. Bydd myfyrwyr hefyd yn gallu cael cymorth penodol sy’n berthnasol iddynt trwy gydol eu hastudiaethau, fel gwasanaeth tiwtor personol, cyngor gyrfaoedd a llawer rhagor.

 

Mae gan y brifysgol safleoedd ledled Gogledd Ddwyrain Cymru ac mae ei phrif safle yn Wrecsam lle cynigir cyfuniad o gyfleusterau addysgu, darlithio, technoleg a llawer rhagor, mewn pedair ysgol academaidd. Mae safle Llaneurgain yng nghanol cefn gwlad syfrdanol Gogledd Cymru ac mae’n ganolbwynt ar gyfer ein holl gyrsiau bioleg, amgylchedd ac anifeiliaid. ‘Arloesiadau Glyndŵr’ yn Llanelwy
yw eu canolfan ymchwil arloesol sy’n dwyn ynghyd academia a diwydiant.