Cyfoethogi a Chwaraeon
Y Rhaglen Gyfoethogi

Mae Coleg Cambria yn ymrwymedig i ehangu profiadau myfyrwyr ac mae’n cynnig dewis eang o weithgareddau hamdden ac astudio ychwanegol, gan gynnwys pêl-droed, pêl-rwyd, hoci, dringo, sgïo, Cynllun Gwobr Dug Caeredin, sgiliau gofalu, Cymdeithas Ffilmiau, Cymdeithas Ddadlau, darlledu a chynhyrchu radio, cylchgrawn y myfyrwyr, ensembles lleisiol ac offerynnol, gwirfoddoli a chynllunio
digwyddiadau. I gael manylion unrhyw un o’r rhain, ewch i Moodle neu’r gymuned Parth Myfyrwyr Google+.

Heini Cambria Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Heini@Cambria
Yng Ngholeg Cambria mae gennym weledigaeth i ymgysylltu ein holl fyfyrwyr i fod yn egnïol, yn iach ac yn ofalgar.

Mae Heini Cambria yn cefnogi’r weledigaeth hon trwy gynnig gweithgareddau ffitrwydd, lles ac iechyd a diwrnodau cynghori am
ddim i bob myfyriwr yng Ngholeg Cambria, trwy gydol y flwyddyn. Gan ymgysylltu a’ch cefnogi chi i newid unrhyw arferion gwael i rai da a dod yn heini yn ystod eich amser yma. Rydym wedi gweld llawer o fyfyrwyr yn ffynnu o’r cyfleoedd a roddwyd iddynt, fel
cynnydd mewn hyder, gwelliant mewn datblygiad emosiynol a cholli pwysau. Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnwys Pilates, Ioga, pwysau, ymwybyddiaeth ofalgar, pêl-droed, tenis bwrdd a llawer mwy.

I ddarganfod beth sydd ar gael i chi, ymunwch â’r gymuned Google Heini Cambria ar gyfer eich safle, edrychwch ar ein gwefan a sgriniau teledu ar draws y safle.

Dyfodol@Cambria

Mae Heini Cambria hefyd yn cynnig profiad ymarferol i chi ddatblygu’ch hun a’ch CV trwy gyfleoedd hyfforddi, Gwobr Dug Caeredin, gwobrau hyfforddi gwahanol, cyfleoedd gwirfoddoli o fewn y coleg a’r gymuned. Mae llawer o gyn-fyfyrwyr wedi datblygu sgiliau sy’n gwella eu cyfleoedd o gyflogaeth a chael lle mewn prifysgol o’u dewis.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y gall Heini Cambria ei gynnig i chi, ewch i’n gwefan:
www.cambria.ac.uk/cambria-life/active-cambria

E-bostiwch donna.welsh@cambria.ac.uk os hoffech gymryd rhan mewn hyfforddi, gwirfoddoli neu fod
gennych chi weithgaredd/chwaraeon penodol yr hoffech chi gymryd rhan ynddo ar eich safle.

Elît@Cambria
Cyfranogiad chwaraeon cystadleuol, gan sicrhau bod gan athletwyr elitaidd gyfle i symud ymlaen mewn cystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol. Trwy strwythur cystadleuaeth Colegau Cymru a Cholegau Prydain. Dymunwn ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr felly, rhowch wybod i’r Pennaeth Chwaraeon, Sally Jones, a’r Hyfforddwyr Chwaraeon Elît os ydych chi’n berson chwaraeon elitaidd ac
unrhyw lwyddiannau sydd gennych yn ystod ac ar ôl eich amser yn y coleg. Gallwch hefyd gynrychioli’r coleg neu Gymru, yn dibynnu ar eich gallu, mewn golff, tennis, badminton, trampolinio, gymnasteg, hoci, sboncen, traws gwlad, nofio a phêl foli.

Eleni, rydym yn canolbwyntio ar; bêl-rwyd, rygbi dynion, rygbi i ferched, pêl-droed dynion, pêl-droed i ferched, hoci a thenis.

Dilynwch @CambriaElît ar Twitter am y newyddion a’r diweddariadau diweddaraf.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sally Jones: sally.jones1@cambria.ac.uk

Lifestyle Fitness

Mae gan safle Glannau Dyfrdwy ystafell ffitrwydd modern gyda’r cyfarpar mwyaf diweddar ac rydym yn cynnig aelodaeth i fyfyrwyr. I gael rhagor o fanylion am ymuno, ewch i www.lifestylefitness.co.uk

Mwynhewch ymarfer corff am ddim
Sganiwch y cod neu ffoniwch 01244 836060 i weithredu eich sesiwn am ddim